perezfeixas

perezfeixas

Faig servir GPS Garmin Etrex 30 o garmin Fenix 5 Plus
I use GPS Etrex 30 or Fenix 5 Plus based in Topohispania map.
Utilizo Garmin Etrex 30 o Fenix 5 Plus con mapa Topohispania.

Member since April 2013