همنورد

همنورد

328

گر پریشان خاطری باکوه درد ودل بگوی
تا دلت ارام گیرد در دل شیدای کوه

Member since March 2018