Moving time  2 hours 30 minutes

Time  3 hours 50 minutes

Coordinates 2173

Uploaded October 25, 2018

Recorded October 2018

 • Rating

   
 • Information

   
 • Easy to follow

   
 • Scenery

   
-
-
220 ft
-14 ft
0
2.0
4.0
8.01 mi

Viewed 2990 times, downloaded 190 times

near Salou, Catalunya (España)

Ampliació del Camí de Ronda - La Pineda - Salou.

(Català)

El Camí de Ronda de Salou

Una de les excursions més boniques i emblemàtiques de la Costa Daurada: el Camí de Ronda. Un camí remodelat fa pocs anys i que encara és desconegut per molts salouencs, d'una bellesa especial i amb unes vistes espectaculars. Aquesta ruta que us proposa Salou.comvoreja el “roquer”, que és com es coneix popularment el Cap de Salou i que s'ha convertit en un dels símbols de la ciutat, gràcies a una infraestructura moderna i integrada harmònicament amb el paisatge. Una travessa assequible per a fer caminant amb la parella, els amics o la família. Aquest camí uneix la zona dels Replanells amb el carrer Colom, i la immediata sorrenca i populosa platja de Llevant, resseguint amb passarel·les, escales i camins gran part de les cales i platges del Cap Salou.

Etapa 1 - Les terrasses del passeig Colom, el millor punt de trobada per a començar el Camí de Ronda

El Camí de Ronda comença al final del carrer Colom, just a l'esplanada dels Pilons. En aquest carrer hi trobem varies cafeteries i restaurants, establiments que compten amb unes terrasses amplies i unes vistes fascinants de la platja de Llevant i del passeig Jaume I, on ens podrem recuperar després de la caminada i guadir de les genial vistes, on s'intueix com el Delta de l'Ebre s'endinsa al mar mediterrani. Es coneix amb el nom de Sant Jordi tot el Golf que ressegueix la costa de Salou fins a les goles del Delta de Ebre. Benvinguts al Golf de Sant Jordi!

Etapa 2 – Als peus de construcció històrica del Llatzeret

Una vegada superada l'esplanada dels Pilons, que fa de nexe entre la principal platja de Salou i el Camí de Ronda, comencem l'excursió. Una curiositat d'aquest tram es veure com a causa de la construcció del Camí hagin aparegut petites platges de sorra, plenes de petites roques.

Tot seguit, i ja sobre la passarel·la de fusta, trobem la “cadira del Rei en Jaume”, un conjunt de roques a frec de mar que la tradició i un xic d’humor popular han convertit en una mena de monument singular. Immediatament després hi ha les restes d’una construcció històrica: l’antic Llatzeret, edifici on antigament aïllaven les embarcacions que provenien de zones epidèmiques i que conserva uns sòlids murs de varis metres d’alçada.

Etapa 3 – De la Platja dels Capellans al mirador de la Punta del Po-Roig

Continuant pel Camí de Ronda, després de la passarel·la que bordeja amb un zig zag l'antiga construcció del Llatzeret, descobrim una de les cales més acollidores del Cap Salou, és tracta de la Platja dels Capellans, paral·lela al carrer de Brussel·les, amb sengles escales que hi donen accés i un camí fet de llambordes mig sepultades per la sorra de la platja.

Una vegada superada la platja dels Capellans, cal pujar per una escalinata amb força pendent per accedir a la Punta del Po-Roig. Des d'aquest indret es gaudeixen d'unes vistes panoràmiques immillorables i és fàcil imaginar com els vaixells i les naus feien parada obligada a Salou al llarg de la Història. Saloucompte amb un port natural, que antigament era l’únic a la costa catalana des del Cap de Creus fins al Port Fangós, al Delta de l’Ebre. Per aquesta raó fou escollit ja al segle XIII per Jaume I per concentrar-hi les embarcacions que havien de conquerir Mallorca. Foren innombrables les expedicions marítimes que sortiren o arribaren a Salou, ja que aquest port natural els donava refugi en cas de temporal. Per la mateixa raó, segles més tard, especialment el XVI, aquesta costa s'acostumà a l’arribada d’expedicions pirates que portaren la ruïna a l’antiga pobla de Barenys, i que avui forma part del municipi de Salou.

Posteriorment han estat molts els esdeveniments històrics que ha protagonitzat el port de Salou, des de l’expulsió dels jesuïtes cap a Itàlia, l’arribada de la relíquia del braç de Santa Tecla patrona de Tarragona, o l’arribada triomfant del General Prim que venia de la Guerra d’Àfrica i que fou rebut aquí amb gran solemnitat i festa pels reusencs. En el cim d'aquest espectacular mirador es conserven dos “nius d’ametralladores” de la Guerra Civil espanyola, que servien per prevenir un hipotètic atac per mar o un desembarcament a la platja dels Capellans o a la Cala dels Llenguadets.

Tot seguit, vorejant un passadís d'arbusts, divisem una de les platges més boniques i verges de Salou: La Platja Llarga. Aquesta platja es pot superar a frec de mar, per la sorra, o per un passeig ple de vegetació que la travessa per la part superior. Tot just després d'aquesta platja hi ha la zona dels Replanells, zona en la qual finalitza la infraestructura del remodelat Camí de Ronda. A continuació, la forma de vorejar la costa es més complicada i el traçat remodelat perd continuïtat. Si us heu quedat amb ganes de continuar caminant, us recomanem que us desplaceu a la Cala Crancs (quarta etapa) o aneu fins a laPunta del Cavall, idíl·lic mirador per repassar amb la mirada tot el camí realitzat.

Etapa 4 - La Cala Crancs, el refugi preferit dels antics pirates

Al vell mig del Cap Salou trobem un indret de gran interès geològic, on un seguit de cales i platges de diverses dimensions creen racons únics. Grans roques que s'endinsen al mar i formen parets naturals entre les cales, erosionades de forma capritxosa per la força del vent. Aquestes platges eren les preferides pels pirates de l'època, ja què hi ha documentats desenes de desembarcament d'aquests antics malfactors, que cercaven aixopluc i fer esclaus entre els pobles d’aquesta llavors despoblada terra.

Després d'un quilòmetre i mig de recorregut: finalitza el Camí de Ronda que ha estat remodelat per poder gaudir-lo entre tots. Un passeig reconstruït i novament habilitat que dóna valor a la Costa Daurada. I de ben segur que quan finalitzem aquest recorregut haureu fet un bon feix de fotografies. Aquells amants dels indrets naturals hauran trobat tot allò que cercaven. Els més urbanites, un camí d’allò més còmode i senzill per a gaudir d’una manera diferent, un Salou diferent del que tots coneixem.Fitxa tècnica del Camí de Ronda


•Zona: Cap Salou
•Accés: Carrer Brussel·les i Carrer Colom
•Distància: 1.600 metres (Dels Pilons als Replanells)
•Temps: 1 hora 15 minuts
•Dificultat: Baixa
•Activitat recomanada: fotografia.


(English)


One of the most beautiful and emblematic tour of the Costa Dorada: the Way Rond / elCamí de Ronda. A road remodeled a few years ago and is still unknown to many salouenses, a special beauty and spectacular views. This route offers you Salou.com borders the "Roquer" which is popularly known as Cap Salou and has become a symbol of the city, thanks to a modern infrastructure and integrated harmoniously with the landscape. An affordable journey to walk with your partner, friends or family. This road connects the area with the street Replanells Columbus, and the immediate and crowded sandy Levante beach, along with walkways, stairs and roads much of the coves and beaches of Cap Salou.Stage 1 - The terraces of Paseo Colon, the best starting point for the Camino de Ronda

El Camino de Ronda begins the end of Colon Street, right on the esplanade of the pylons. In this street are several cafes and restaurants, establishments with large terraces and a fascinating view of the Llevant beach and promenade Jaume I. From the terrace of Colon Street, and if the weather is sensed as the Ebro Delta enters the Mediterranean Sea. Goes by the name of Sant Jordi across the Gulf along the coast of Salou to the gorges of the Ebre Delta Welcome to the Gulf of Saint GeorgeStage 2 - The historical construction of the Lazaretto

Once the esplanade of the pylons, which narrows the gap between the main beach of Salou and the Camino de Ronda, started the route. A curiosity of this section is seen as the cause of building the road have some small sandy beaches, full of small rocks.

Then, and now on the boardwalk, we find the "Rei en Jaume chair," a set of rocks very close to sea tradition and a bit of folk humor have become a kind of singular monument. Immediately after the remains of a historic building: the old Lazaretto, formerly isolated building where the boats were from epidemic areas and containing some solid walls several meters high.Stage 3 - From the viewpoint Capellans beach of Punta del Po-Roig

Continuing along the Camino de Ronda, after the catwalk that runs along a zig zag the old Lazaretto building, we discovered one of the most charming coves of Cap Salou, this is the Capellans beach, parallel to the streets of Brussels paths giving access stairs and a path made of paving stones half buried in the sand on the beach.

Once the Capellans beach, climb a fairly steep staircase with access to the Punta del Po-Roig. From here you enjoy superb panoramic views and is easy to imagine how the boats and ships stop in Salou made throughout history. Salouhas a natural harbor, which was once only on the Catalan coast from the Cap de Creus to Port sludge in the Delta de l'Ebre. For this reason it was chosen as early as the thirteenth century by James I to concentrate on these ships to be conquered Mallorca. Were numerous maritime expeditions that left or arrived inSalou, as this natural harbor gave them temporary shelter in case. For the same reason, centuries later, especially the sixteenth, the coast became accustomed to the arrival of pirates who led expeditions to ruin the old village of Barenys, and today is part of the town of Salou.

Subsequently there have been many historical events that has starred in the port of Salou, since the expulsion of the Jesuits to Italy, the arrival of the relic arm of Santa Tecla Tarragona patron, or the triumphant arrival of General Prim coming from the War Africa and was received here with great solemnity and celebration for the Reus. On top of this spectacular viewpoint you keep two "pillboxes" of the Spanish Civil War, which served to prevent a hypothetical attack by sea or beach landing Capellans or the Llenguadets Creek.

Then along a line of bushes, an exchange of the most beautiful beaches andunspoiled Salou: La Platja Llarga ( The Long Beach). Can be overcome by sideof sea, sand, or a ride full of vegetation that crosses the top part. Just after thisthere is the beach area Replanells, which ends in the area of infrastructureremodeled Way Round. Then the way along the coast is complicated and losestrack continuity. If you've been wanting to walk, we recommend you move to theCala Crancs (fourth stage) or go to Punta del Cavall, idyllic balcony with a viewto revise all the way done.
Stage 4 - The Cala Crancs, the favorite haunt of ancient pirates

In the middle of Cap Salou find a place of great geological interest, where a series of coves and beaches of various sizes create unique corners. Large rocks into the sea and form natural walls between the bays, capriciously eroded by the wind. These beaches were preferred by pirates at the time, as there are dozens of documented landing of these former criminals, who sought shelter and make slaves among the peoples of the then uninhabited land.

After a mile of trail: Way Round ends has been remodeled to be enjoyed by all. A walk again rebuilt and skill that gives value to the Costa Dorada. And certainly when we finish this tour will have made a bundle of photographs. Lovers of natural sites have found what they sought. Most urbanites, a road as comfortable and easy to enjoy a different, a different Salou we all know.Technical specifications of the Way Round / Camí de Ronda


•Area: Cap Salou
•Access: Brussels Street and Colom Street
•Distance: 1,600 m.
•Time: 1 hour 15 minutes
•Difficulty: Easy
•Recommended activity: photo.


Font:
https://www.salou.com/ca_ES/informacio/que-veure-que-visitar/cami-ronda-salou-1
Beach

Platja de la Pineda

Waypoint

El Racó

Panorama

Vista de la Pedrera

Ruins

Bunker de la Talaia

Beach

Cala Morisca

Waypoint

Punta del Cavall

5 comments

 • Photo of Oscar Upegui

  Oscar Upegui Oct 26, 2018

  Muy buen circuito, Josep, felicitaciones.

 • Photo of Josep Mª Dalmau

  Josep Mª Dalmau Oct 27, 2018

  Muchas gracias Oscar por el comentario y la valoración de la ruta.

 • macrostigma Nov 1, 2018

  I have followed this trail  View more

  Hello Josep and thanks for all the explanations in English !
  I just want to add to your description to follow the red points after the ruines of the blockhaus to the "piedreda"
  Nice trip in family !
  Sébastien Maréchal, France

 • Photo of Josep Mª Dalmau

  Josep Mª Dalmau Nov 1, 2018

  Hi macrostigma, very good feedback and many thanks for the comment and the evaluation of the route.

 • Photo of Jaume Nastiquer

  Jaume Nastiquer Feb 21, 2021

  I have followed this trail  verified  View more

  Ruta sencilla, solo es un poco molesto el último tramo justo antes de llegar a la playa de la Pineda.

You can or this trail